Det har under längre tid funnits viss förvirring om gällande standards för lås. Trots att standarden för inbrottsskyddande dörrar och fönster blev publicerad som SS-EN (1627) för mer än ett år sedan har tokigheten funnits att godkänd låsstandard inte följts av alla. Enda godkända och erkända standards är för låshus SS-EN 12209 och för cylindrar SS-EN 1303.

Lika fullt har lås i den äldre Svenska nationella standarden godkänts vid t ex provningar som godkänd låsenhet så sent som förra året 2014.

Nu har, genom att SIS dragit tillbaka standarden, detta förhoppningsvis upphört. Och att kunderna ska vara säkra på att en dörr godkänd enligt SS-EN 1627 eller EN 1627 (samma standard) får en en dörr med godkänt lås. Vid test av dörr och lås bör man försäkra sig om att provningarna skett med i standarden föreskrivet godkänt lås, alltså enligt SS-EN 12209 repektive 1303.

SSF och branschen (läs Assa) kommer förstås gemensamt hitta på substitut, var noga med att vid val av standard att den är publicerad av SIS och benämd SS-EN och inget annat.

Ett fall framåt för europasamabetet som vi hälsar med glädje.